Onze algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden 15-10-2019

ARTIKEL 1. | DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen, steeds met hoofdletter aangeduid, in de navolgende betekenis gebruikt.

 1. nl: Kopieerenprint.nl B.V., de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan Dorpsstraat 2-A, 1721BK te Broek op Langedijk, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 72530529. Indien deze algemene voorwaarden door hen op een Overeenkomst van toepassing worden verklaard, worden als gebruikers van deze algemene voorwaarden tevens aangemerkt de aan Kopieerenprint.nl B.V. gelieerde ondernemingen, te weten Kopieerenprint Hengelo B.V., Kopieerenprint Langedijk B.V. en Kopieerenprint Meppel B.V.
 2. Klant: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie Kopieerenprint.nl een Overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.
 3. Consument: een Klant, natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
 4. Partijen: Kopieerenprint.nl en de Klant gezamenlijk.
 5. Overeenkomst: iedere tussen Kopieerenprint.nl en de Klant tot stand gekomen overeenkomst waarmee Kopieerenprint.nl zich jegens de Klant, tegen betaling, heeft verbonden tot de vervaardiging en levering van Drukwerk.
 6. Drukwerk: de in het kader van de Overeenkomst door of namens Kopieerenprint.nl voor de Klant te vervaardigen en aan de Klant te leveren zaken, waaronder uiteenlopend druk- en/of printwerk begrepen kan zijn, bijvoorbeeld visitekaartjes, flyers, brochures, magazines, posters, menukaarten, reclamefolders en wenskaarten.
 7. Webwinkel: kopieerenprint.nl.
 8. Schriftelijk: naast traditionele schriftelijke communicatie, communicatie per e-mail of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.

ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Kopieerenprint.nl en iedere tot stand gekomen Overeenkomst.
 2. De toepasselijkheid van de eventuele inkoop- of andersluidende algemene voorwaarden van de Klant, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend uitdrukkelijk en Schriftelijk worden afgeweken. Indien en voor zover hetgeen Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen, afwijkt van het bepaalde in deze algemene voorwaarden, geldt hetgeen Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen.
 4. Vernietiging of nietigheid van een of meer van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden of de Overeenkomst als zodanig, laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn Partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

ARTIKEL 3. | AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN OVEREENKOMSTEN

 1. Elk aanbod van Kopieerenprint.nl is vrijblijvend, ook in geval daarin een termijn van aanvaarding is vermeld. Kopieerenprint.nl kan haar aanbod nog herroepen tot onverwijld, althans zo spoedig mogelijk na de aanvaarding daarvan door de Klant.
 2. De Klant kan geen rechten ontlenen aan een aanbod van Kopieerenprint.nl dat een kennelijke fout of vergissing bevat.
 3. Iedere Overeenkomst komt, onverminderd het bepaalde in lid 1, tot stand op het moment dat de Klant het aanbod van Kopieerenprint.nl op de eventueel daartoe door Kopieerenprint.nl aangegeven wijze heeft aanvaard en de Klant heeft voldaan aan alle eventuele voorwaarden die uitdrukkelijk in of bij het aanbod zijn vermeld. Indien de aanvaarding van de Klant afwijkt van het aanbod van Kopieerenprint.nl, komt de Overeenkomst niet conform deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Kopieerenprint.nl anders aangeeft.
 4. Een bestelling geplaatst middels de Webwinkel wordt, onverminderd het bepaalde in lid 1, zo spoedig mogelijk per e-mail door Kopieerenprint.nl aan de Klant bevestigd.
 5. Indien de Klant de Overeenkomst op naam van een andere natuurlijke of rechtspersoon sluit, verklaart hij door het aangaan van de Overeenkomst daartoe bevoegd te zijn. De Klant is naast deze (rechts)persoon hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen uit die Overeenkomst.

ARTIKEL 4. | UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

 1. Drukwerk wordt vervaardigd op basis van de door de Klant aangeleverde bestanden, onder voorbehoud van een door Kopieerenprint.nl succesvol uitgevoerde bestandscontrole en, indien het Drukwerk in de Webwinkel wordt besteld, onder voorbehoud van accorderen van de Klant van het getoonde voorbeeld van het ontwerp. Uitsluitend de Klant is verantwoordelijk voor de correctheid van de door hem ter vervaardiging van het Drukwerk aangeleverde bestanden, onder meer wat betreft de daarin getoonde resolutie en maten.nl is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan als gevolg van onjuistheden in de weergave van de door de Klant verstrekte bestanden.
 2. In het aanbod, in voorbeelden van ontwerpen of anderszins door Kopieerenprint.nl vermelde en/of weergegeven eigenschappen van het te vervaardigen en te leveren Drukwerk, kunnen in geringe mate afwijken van hetgeen daadwerkelijk wordt geleverd. Als geringe afwijkingen worden aangemerkt alle afwijkingen in eigenschappen van het Drukwerk welke de Klant redelijkerwijs behoort te dulden en welke redelijkerwijs niet door nl konden worden vermeden, zoals geringe afwijkingen in kleuren en maten. Zo aanvaardt de Klant dat de digitale weergave van voorbeelden van ontwerpen in geringe mate kunnen afwijken van het uiteindelijke fysieke Drukwerk. De aanwezigheid van geringe afwijkingen biedt voor de Klant geen grond voor klachten, geen grond om zijn verplichtingen uit de Overeenkomst op te schorten, de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel schadevergoeding of enige andere compensatie te vorderen.
 3. De Klant staat ervoor in dat door het ter uitvoering van de Overeenkomst door hem verstrekken van bestanden en overige gegevens aan Kopieerenprint.nl, geen inbreuk wordt gemaakt op intellectuele eigendomsrechten van derden en vrijwaart Kopieerenprint.nl in en buiten rechte van alle gevolgen voortvloeiende uit het gebruik, de verveelvoudiging of reproductie van deze bestanden en gegevens.

ARTIKEL 5. | LEVERING VAN DRUKWERK

 1. Levering van het Drukwerk geschiedt op de uitdrukkelijk overeengekomen plaats en wijze. Bij gebreke van een dergelijke afspraak, geschiedt levering door bezorging op het door de Klant opgegeven afleveradres. In geval van bezorging komen de bezorgkosten aanvullende voor rekening van de Klant.
 2. nl behoudt zich het recht voor orders in gedeelten te leveren.
 3. Bij overschrijding van de overeengekomen leveringstermijn is de Klant, onverminderd het bepaalde omtrent verzuim van Kopieerenprint.nl in artikel 6, nimmer gerechtigd te weigeren het Drukwerk in ontvangst te nemen en/of het uit hoofde van de Overeenkomst door hem aan Kopieerenprint.nl verschuldigde bedrag te voldoen.
 4. Indien het Drukwerk niet kon worden geleverd als gevolg van een omstandigheid die de Klant is toe te rekenen, is Kopieerenprint.nl gerechtigd het Drukwerk voor rekening en risico van de Klant op te slaan, onverminderd de verplichting van de Klant tot voldoening van het uit hoofde van de Overeenkomst door hem aan Kopieerenprint.nl verschuldigde bedrag. De in verband met de niet-inontvangstname door de Klant zoals hier bedoeld, te maken extra kosten, zoals extra afleverkosten e.d., komen dan ook voor rekening van de Klant. Het bepaalde in het vorenstaande van dit lid laat onverlet dat het risico van verlies en beschadiging van het Drukwerk pas overgaat op de Consument op het moment dat het Drukwerk door of namens de Consument in ontvangst is genomen.
 5. In het geval dat de Klant afname van het bestelde Drukwerk weigert of anderszins nalatig is het Drukwerk in ontvangst te nemen, zal de Klant binnen een redelijke door Kopieerenprint.nl aangezegde termijn alsnog tot inontvangstname van het Drukwerk overgaan, bij gebreke waarvan Kopieerenprint.nl bevoegd is de Overeenkomst te ontbinden, onverminderd de verplichting van de Klant tot voldoening van de overeengekomen prijs en eventuele extra kosten als bedoeld in het vorige lid.

ARTIKEL 6. | LEVERINGSTERMIJNEN

 1. nl spant zich in om de leveringstermijn waartoe zij zich jegens de Klant heeft verbonden, na te komen, echter betreft deze termijn slechts indicatieve, niet-fatale termijn.
 2. Het verzuim van Kopieerenprint.nl treedt niet eerder in dan nadat de Klant Kopieerenprint.nl Schriftelijk in gebreke heeft gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn voor de nakoming is vermeld, en Kopieerenprint.nl na het verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds met de nakoming in gebreke is.
 3. Indien Kopieerenprint.nl voor de uitvoering van de Overeenkomst afhankelijk is van door de Klant te verstrekken gegevens, vangen leveringstermijnen niet eerder aan dan nadat Kopieerenprint.nl deze gegevens heeft ontvangen.
 4. In geval van verzuim van Kopieerenprint.nl als bedoeld in lid 2, is de Klant gerechtigd de Overeenkomst voor dat gedeelte waarop het verzuim betrekking heeft, te ontbinden, zonder dat de Klant aanspraak maakt op verdergaande schadevergoeding dan restitutie of kwijtschelding van de overeengekomen prijs naar evenredigheid van het ten gevolge van het verzuim niet-geleverde gedeelte van de Overeenkomst.

ARTIKEL 7. | ONDERZOEK, KLACHTEN EN CONFORMITEIT

 1. De Klant dient op het moment van leveren van het Drukwerk direct te onderzoeken of de aard en de hoeveelheid daarvan aan de Overeenkomst beantwoorden. Indien de aard en/of hoeveelheid van het Drukwerk naar het oordeel van de Klant niet aan de Overeenkomst beantwoord(t)(en), dient daarvan onverwijld mededeling te worden gedaan aan Kopieerenprint.nl.
 2. Indien de Klant niet tijdig klaagt, vloeit er voor Kopieerenprint.nl uit een dergelijke klacht van de Klant geen enkele verplichting voort.
 3. nl staat ervoor in dat het Drukwerk aan de Overeenkomst beantwoordt en geschikt is voor het gebruik zoals de Klant op grond van de Overeenkomst redelijkerwijs mocht verwachten. Onverminderd het bepaalde in het volgende lid, is elke verdergaande vorm van garantie op het Drukwerk uitgesloten.
 4. Een eventueel door Kopieerenprint.nl, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de dwingende wettelijke rechten en vorderingen die Consumenten jegens Kopieerenprint.nl kunnen doen gelden.
 5. Het bepaalde in lid 1 laat de dwingende wettelijke klachttermijn voor Consumenten onverlet, inhoudende dat de Consument er geen beroep meer op kan doen dat het Drukwerk niet aan de Overeenkomst beantwoordt in geval de Consument daarvan niet binnen twee maanden na ontdekking van het gebrek mededeling heeft gedaan aan Kopieerenprint.nl.
 6. Ook indien de Klant tijdig klaagt, blijft de verplichting van de Klant tot tijdige betaling bestaan, onverminderd de dwingende wettelijke rechten van Consumenten ter zake.
 7. Elke aanspraak van de Klant in verband met de stelling dat het Drukwerk niet aan de Overeenkomst beantwoordt vervalt, indien de gebreken van het Drukwerk het gevolg zijn van een na de levering van buiten komende oorzaak of een andere niet aan Kopieerenprint.nl toerekenbare omstandigheid. Daaronder wordt niet-limitatief bedoeld, begrepen, gebreken als gevolg van beschadiging, natuurlijke slijtage en onjuist, onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik.
 8. Drukwerk kan nimmer zonder voorafgaande Schriftelijke toestemming van Kopieerenprint.nl worden geretourneerd.

ARTIKEL 8. | GEEN RECHT VAN ONTBINDING

Omdat de Overeenkomst voorziet in de levering van volgens specificaties van de Klant vervaardigd Drukwerk dat niet geprefabriceerd is en wordt vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de Klant, is het recht van ontbinding als bedoeld in Afdeling 6.5.2B van het Burgerlijk Wetboek niet op de Overeenkomst van toepassing.

ARTIKEL 9. | OVERMACHT

 1. nl is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de Overeenkomst indien en voor zolang zij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die haar krachtens de wet, een rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend.
 2. Indien de overmachtsituatie de nakoming van de Overeenkomst blijvend onmogelijk maakt, zijn Partijen gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.
 3. Indien Kopieerenprint.nl bij het intreden van de overmachtsituatie reeds gedeeltelijk aan haar leveringsverplichtingen heeft voldaan, of slechts nog gedeeltelijk aan haar leveringsverplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd vergoeding te vorderen van het reeds geleverde gedeelte, respectievelijk nog te leveren gedeelte van de Overeenkomst.
 4. Schade als gevolg van overmacht komt, onverminderd toepassing van het vorige lid, nimmer voor vergoeding in aanmerking.

ARTIKEL 10. | OPSCHORTING EN ONTBINDING

 1. nl is, indien de omstandigheden van het geval dat redelijkerwijs rechtvaardigen, bevoegd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten of de Overeenkomst met directe ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien en voor zover de Klant zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de Overeenkomst Kopieerenprint.nl ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Klant zijn verplichtingen niet zal nakomen. Indien de nakoming van de verplichtingen van de Klant ten aanzien waarvan hij tekortschiet of dreigt te kort te schieten, niet blijvend onmogelijk is, ontstaat de bevoegdheid tot ontbinding pas nadat de Klant Schriftelijk in gebreke is gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn is vermeld waarbinnen de Klant zijn verplichtingen (alsnog) kan nakomen en de nakoming na verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven.
 2. Indien de Klant zijn onderneming liquideert of overdraagt aan een derde, in staat van faillissement verkeert, (voorlopige) surseance van betaling heeft aangevraagd, de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op hem van toepassing is verklaard, enig beslag op zijn goederen is gelegd, alsook in gevallen waarin de Klant anderszins niet vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, is Kopieerenprint.nl gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de Klant reeds genoegzame zekerheid voor de nakoming van zijn betalingsverplichtingen uit de Overeenkomst heeft gesteld.
 3. De Klant is verplicht de schade die Kopieerenprint.nl ten gevolge van de opschorting of ontbinding van de Overeenkomst lijdt, te vergoeden.
 4. Indien Kopieerenprint.nl de Overeenkomst ontbindt, zijn alle eventuele vorderingen die Kopieerenprint.nl nog op de Klant heeft, terstond opeisbaar.

ARTIKEL 11. | PRIJZEN, KOSTEN EN BETALINGEN

 1. Tenzij door Kopieerenprint.nl uitdrukkelijk anders is vermeld, zijn alle door Kopieerenprint.nl vermelde prijzen exclusief btw en in geval het Drukwerk door Kopieerenprint.nl wordt bezorgd, exclusief bezorgkosten, met dien verstande dat voordat een Overeenkomst met een Consument wordt gesloten, de totaalprijs wordt vermeld, inclusief btw en eventuele bezorgkosten.
 2. Betaling dient te geschieden op de daartoe door nl aangewezen wijze. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, dient volledige vooruitbetaling plaats te vinden voordat Kopieerenprint.nl gehouden is het Drukwerk te vervaardigen en de Overeenkomst verder uit te voeren.
 3. Indien de Klant zijn onderneming liquideert of overdraagt aan een derde, in staat van faillissement verkeert, (voorlopige) surseance van betaling heeft aangevraagd, de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op hem van toepassing is verklaard, enig beslag op zijn goederen is gelegd, alsook in gevallen waarin de Klant anderszins niet vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, zijn alle eventuele vorderingen die Kopieerenprint.nl nog op de Klant heeft, onmiddellijk opeisbaar.
 4. nl is gerechtigd de aan de Klant toekomende factuur uitsluitend per e-mail aan hem beschikbaar te stellen.
 5. Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de Klant van rechtswege in. Vanaf de dag dat het verzuim van de Klant intreedt, is de Klant, over het openstaande bedrag, een rente van 2% per maand verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand als volledige maand wordt aangemerkt. In afwijking van de vorige zin, geldt in plaats van de daar bedoelde contractuele rente, de wettelijke rente, indien de Klant handelt in hoedanigheid van Consument.
 6. Alle redelijke kosten, zoals gerechtelijke, buitengerechtelijke en executiekosten, gemaakt ter verkrijging van de door de Klant aan Kopieerenprint.nl verschuldigde bedragen, komen voor rekening van de Klant.

ARTIKEL 12. | AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

 1. nl draagt nimmer enige aansprakelijkheid voor schade in verband met of schade die veroorzaakt is door een onjuistheid of onvolledigheid in de door de Klant verstrekte bestanden of overige gegevens, een andere tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de Klant die uit de wet of de Overeenkomst voortvloeien dan wel een andere omstandigheid die niet aan Kopieerenprint.nl kan worden toegerekend.
 2. nl is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen geleden verlies, gederfde winst en schade als gevolg van bedrijfsstagnatie. Kopieerenprint.nl is, onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden en met name het bepaalde in lid 4, jegens de Klant slechts aansprakelijk te houden voor directe schade die de Klant lijdt als gevolg van een toerekenbare tekortkoming van Kopieerenprint.nl in de nakoming van de Overeenkomst. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
 • de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade die in de zin van deze algemene voorwaarden voor vergoeding in aanmerking komt;
 • de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Kopieerenprint.nl aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Kopieerenprint.nl toegerekend kunnen worden;
 • redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade in de zin van deze algemene voorwaarden.
 1. Mocht Kopieerenprint.nl, ondanks het bepaalde in deze algemene voorwaarden, aansprakelijk zijn voor enige schade, dan heeft Kopieerenprint.nl te allen tijde het recht deze schade te herstellen. De Klant dient Kopieerenprint.nl hiertoe in de gelegenheid te stellen, bij gebreke waarvan elke aansprakelijkheid van Kopieerenprint.nl ter zake vervalt.
 2. De aansprakelijkheid van Kopieerenprint.nl is beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de Overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van Kopieerenprint.nl betrekking heeft, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Kopieerenprint.nl nimmer meer zal belopen dan het bedrag dat onder de betreffende omstandigheden, op basis van de door Kopieerenprint.nl afgesloten verzekering, daadwerkelijk wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eventuele eigen risico van Kopieerenprint.nl dat krachtens die verzekering toepassing vindt.
 3. De verjaringstermijn van alle rechtsvorderingen en verweren jegens Kopieerenprint.nl bedraagt één jaar. In afwijking van de vorige zin verjaren aan Consumenten toekomende vorderingen en verweren die gegrond zijn op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat een consumentenkoop niet aan de Overeenkomst beantwoordt, door verloop van twee jaren.
 4. De Klant vrijwaart Kopieerenprint.nl van eventuele aanspraken van derden die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan (een) ander(en) dan aan Kopieerenprint.nl toerekenbaar is. Indien Kopieerenprint.nl uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Klant gehouden Kopieerenprint.nl zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval redelijkerwijs verwacht mag worden. Mocht de Klant in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Kopieerenprint.nl, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Kopieerenprint.nl en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Klant.
 5. In geval van een consumentenkoop strekken de beperkingen uit dit artikel niet verder dan is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.
 6. De aansprakelijkheidsbeperkende clausules in deze algemene voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van de directeuren, bestuurders en medewerkers van Kopieerenprint.nl.

ARTIKEL 13. | ALGEMEEN KLACHTBELEID

 1. Klachten met betrekking tot de uitvoering van de Overeenkomst dienen, onverminderd het bepaalde in artikel 7, binnen bekwame tijd nadat de Klant de gronden die tot de klacht aanleiding gaven, volledig en duidelijk omschreven, Schriftelijk te worden ingediend bij Kopieerenprint.nl.
 2. Bij Kopieerenprint.nl ingediende klachten worden binnen een termijn van zeven dagen na ontvangst daarvan beantwoord. Indien een klacht een langere verwerkingstijd vraagt, wordt binnen de termijn van zeven dagen geantwoord met een ontvangstbevestiging en een indicatie van wanneer de Klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 3. Indien een klacht van een Consument in het kader van een bestelling in de Webwinkel, niet in onderling overleg kan worden opgelost, kan de Consument het geschil voorleggen aan de geschillencommissie via het ODR-platform (europa.eu/consumers/odr/).

ARTIKEL 14. | SLOTBEPALINGEN

 1. Al het aan de Klant geleverde Drukwerk blijft eigendom van Kopieerenprint.nl totdat de Klant al zijn betalingsverplichtingen uit de Overeenkomst is nagekomen.
 2. Op elke Overeenkomst en alle daaruit tussen Partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 3. Partijen zullen niet eerder een beroep doen op de rechter dan nadat zij zich optimaal hebben ingespannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.
 4. Voor zover de wet daarvan onder de gegeven omstandigheden van het geval niet dwingend afwijkt, wordt uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van Kopieerenprint.nl aangewezen om van eventuele gerechtelijke geschillen tussen Partijen kennis te nemen.
Copyright © 2013-heden Kopieerenprint.nl. Alle rechten voorbehouden.